ANBI

Met terugwerkende kracht, ingaande op 1 januari 2014, heeft de belastingdienst de anbi status toegekend aan stichting care for natural. Anbi staat voor algemeen nut beogende instelling. Voor onze organisatie is het erg belangrijk dat we deze anbi verklaring van de belastingdienst hebben gekregen, aangezien het voordelen biedt voor zowel de stichting als de aangesloten donateurs. Zo wordt het geven van een donatie aantrekkelijker voor donateurs, aangezien donaties aan een anbi, rekening houdend met een aantal voorwaarden, aftrekbaar zijn voor de belasting.

Wat zijn de voordelen?

De verkregen ANBI status heeft voordelen voor zowel de donateur als de stichting.

Donateurs:

  • Donateurs weten zeker dat onze stichting voldoet aan de gestelde eisen voor Nederlandse goede doelen.
  • Vennootschappen mogen, binnen de daarvoor geldende regels, hun giften aftrekken voor de vennootschapsbelasting.
  • Pariculiere donateurs mogen, onder bepaalde voorwaarden, hun giften aftrekken van de inkomstenbelasting.

Stichting Care for Natural:

  • De stichting hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen voor erfenissen en schenkingen die de stichting gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als de stichting zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger van de schenking geen schenkbelasting te betalen.
  • Vrijwilligers die voor de stichting werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI. Zo kunnen vrijwilligers hun tijd als een gift aftrekken van de belasting.

Wat zijn de voorwaarden?

Zowel onze stichting als de donateurs hebben te maken met een aantal voorwaarden. Voor Vennootschappen bedraagt de aftrek ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van €100.000.
Voor pariculiere donateurs wordt een onderscheid gemaakt tussen periodieke giften en andere giften.

Eenmalige schenking
Een gewone schenking of gift kunt u doen door overmaking op rekeningnummer NL63 RABO 0111 7744 46 van het door u beoogde bedrag onder vermelding van ‘gift’ of ‘schenking’. Vanwege de ANBI status van Stichting Care for Natural is deze schenking aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U mag schenkingen aftrekken voor zover deze meer dan 1% (de drempel) en niet meer dan 10% (het maximum) van uw inkomen bedragen. Uw belastingvoordeel is afhankelijk van het belastingtarief waaronder u valt.

Lijfrenteschenking (periodieke schenking)
Als u een schenking aan Stichting Care for Natural doet voor ten minste vijf jaar, is de schenking in zijn geheel (dus zonder drempel en maximum) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Afhankelijk van het belastingtarief waaronder u valt, kan het belastingvoordeel voor u oplopen tot 52%. Voorwaarde is wel dat de schenking in een schriftelijke overeenkomst wordt vastgelegd.

Voorbeeld:
U doneerde de afgelopen jaren ieder jaar € 100,– aan Stichting Care for Natural.
Vanaf nu doet u een lijfrenteschenking van € 200,– per jaar.
Deze schenking kost u per saldo € 100,– maar levert Stichting Care for Natural netto € 200,– op.

Voor Stichting Care for Natural:
Om een ANBI te kunnen zijn, moet Stichting Care for natural voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moeten wij bijvoorbeeld ons voor tenminste 90% inzetten voor het algemeen nut. Daarnaast mogen wij geen winst maken vanuit het geheel van onze algemeen nuttige activiteiten. Een ANBI mag wél winst maken uit een commerciële activiteit, naast de algemeen nuttige activiteiten, maar de winst uit de commerciële activiteiten moet vervolgens weer ten goede komen aan het algemeen nut. Onze stichting en de mensen die rechtstreeks betrokken zijn, moeten voldoen aan een aantal integriteitseisen.

Meer informatie

Wilt u meer gedetailleerde informatie hebben over ANBI toekenning en reglementen, ga dan naar de website van de Belastingdienst of naar het ANBI portaal. Voor meer informatie en vrijblijvend advies kunt u contact opnemen met onze penningmeester: penningmeester@carefornatural.com

U kunt onze ANBI status controleren via de website van de Belastingdienst door op onderstaand logo te klikken en vervolgens als instelling ‘Stichting Care for Natural’ in te vullen.

Reacties zijn gesloten.